Algemene voorwaardenArtikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, alsmede alle geleverde producten en diensten, tussen Delorean Europe, tevens handelend onder de naam DMC Service, hierna te noemen: "DMC", en een Wederpartij waarop DMC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DMC, voor de uitvoering waarvan door DMC derden dienen te worden betrokken.
 3. Door een bestelling te plaatsen of een opdracht aan DMC te geven gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop� of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien ��n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DMC en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ��n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien DMC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 2. Prijzen, offertes en aanbiedingen, adviezen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van DMC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De aanvaarding van de offerte of aanbieding door de Wederpartij is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. De elektronische aanvaarding van de offerte of aanbieding door de Wederpartij is slechts geldig als deze door DMC is bevestigd.
 5. DMC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De valuta staat bij de prijs vermeld.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DMC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DMC anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht DMC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 9. DMC behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Wederpartij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 10. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van DMC krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 3. Overeenkomst; levering- en uitvoeringstermijnen, afkoelingsperiode, extra kosten bij niet tijdig retourneren, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. Onder overeenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
  • de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto dan wel de onderdelen en toebehoren daarvoor, en/of
  • de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als �werkzaamheden�.
 2. De levering- en uitvoeringstermijnen die door DMC worden vastgesteld, worden bepaald op basis van de omstandigheden die DMC op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die bekend waren toen DMC de levering- of uitvoeringstermijn vaststelde, kan DMC de termijn verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij DMC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DMC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. DMC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. DMC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van DMC. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is DMC gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
 7. Voor bestellingen die de Wederpartij digitaal (via de website van DMC of per e-mail) plaatst bij DMC en die aan de Wederpartij op diens verzoek per post worden opgestuurd geldt dat levering uitsluitend geschiedt bij vooruitbetaling van het volledige notabedrag, inclusief portokosten.
 8. Uitsluitend voor bestellingen die zijn geplaatst door de Wederpartij via de website van DMC voor nieuwe producten, heeft de Wederpartij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de bestelling door of namens de Wederpartij de onderliggende overeenkomst met DMC te ontbinden. De Wederpartij hoeft hiervoor geen reden op te geven. Voor geleverde gebruikte producten (zogenaamde "margeonderdelen") geldt nadrukkelijk dat deze niet kunnen worden geretourneerd. Indien de Wederpartij binnen genoemde zeven dagen de overeenkomst ontbindt, is DMC gerechtigd 20% "restocking charge" bij de Wederpartij in rekening te brengen.
 9. Indien de Wederpartij de overeenkomst ingevolge artikel 3.8 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Wederpartij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan DMC te melden. De Wederpartij dient het geleverde product/ de geleverde producten na overleg met DMC te sturen naar een door DMC vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De Wederpartij dient zelf de kosten van en het risico voor verzenden te dragen. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de Wederpartij het product/ de producten wenst te behouden. DMC stuurt deze producten aan de Wederpartij terug en brengt de gemaakte kosten in rekening bij de Wederpartij.
 10. Indien de Wederpartij reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Wederpartij de overeenkomst met DMC ingevolge artikel 3.8 en 3.9 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal DMC deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat DMC het door de Wederpartij geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Wederpartij terugbetalen onder inhouding van 20% "restocking charge" en door DMC gemaakte verzendkosten. DMC behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Wederpartij (anders dan die van DMC of de leverancier van het product) is beschadigd.
 11. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DMC schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Wederpartij te wijten is of anderszins voor risico van de Wederpartij komt, zal DMC de Wederpartij hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. DMC heeft het recht om de waardemindering van het product als gevolg van deze schade op het aan de Wederpartij terug te betalen bedrag in te houden.
 12. Voor bepaalde onderdelen kunnen extra kosten worden gerekend. Het betreft hier onderdelen die kunnen worden gereviseerd. Voor bepaalde onderdelen zijn deze extra kosten hoog aangezien zij onvervangbaar zijn. Indien dergelijke onderdelen niet worden geretourneerd teneinde te worden gereviseerd zullen deze onderdelen in de toekomst niet langer beschikbaar zijn. Indien de Wederpartij binnen vier (4) weken na factuurdatum van het vervangende onderdeel het vervangen exact gelijke (dus met hetzelfde onderdeelnummer) onderdeel aan DMC retourneert, worden deze extra kosten niet berekend. Bij de factuur is een bon gevoegd waarop de hoogte van de extra kosten voor het niet retourneren staat vermeld. De Wederpartij dient exact dat onderdeel te retourneren dat hij van DMC heeft verkregen, compleet en geassembleerd, zonder vloeistoffen en redelijk schoon. Door het bestellen van dergelijke onderdelen verleent Wederpartij DMC onherroepelijke machtiging om de extra kosten voor het niet binnen de gestelde periode retourneren van de vervangen onderdelen ten laste van de credit card van Wederpartij te brengen.
 13. DMC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 14. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 15. Indien DMC gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DMC ter beschikking heeft gesteld.
 16. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DMC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 17. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DMC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DMC bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van DMC op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 18. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DMC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 19. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DMC gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DMC daardoor direct of indirect ontstaan. Hieronder vallen tevens stallingkosten indien de Wederpartij na kennisneming van de uitvoering van de overeenkomst de auto niet heeft opgehaald binnen de daarvoor afgesproken termijn.
 20. Indien DMC bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is DMC onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet bij benadering of onder voorbehoud is opgegeven.
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan DMC toekomende bevoegdheid of een op DMC rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een hogere valutakoers;
  • Indien de prijsverhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera;
  • Indien de prijsverhoging het gevolg is van wijzigingen in fabriek- en/of importeursprijzen;
  • In andere gevallen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 21. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (conform titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken en onder schadeloosstelling van DMC voor de reeds verrichte werkzaamheden, te ontbinden tenzij DMC
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DMC rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. DMC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst DMC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DMC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DMC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DMC kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is DMC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DMC op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien DMC op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, w�l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DMC, zal DMC in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DMC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DMC anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs�ance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DMC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DMC op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
 1. DMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DMC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. DMC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DMC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DMC behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van DMC of van derden
 4. DMC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien DMC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DMC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling, incassokosten en retentierecht
 1. Met uitzondering van digitale bestellingen (zie artikel 3.7 van deze voorwaarden) dient betaling contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan een creditcardbetaling op het tijdstip van levering of bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door DMC aangegeven bankrekeningnummer op het tijdstip van levering.
 2. DMC kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
  • De Wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • De Wederpartij de kosten van eerdere door DMC verrichte werkzaamheden aan diezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • De Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DMC niet of niet geheel voldoet.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling doch met uitzondering van digitale bestellingen (zie artikel 3.7 van deze voorwaarden), dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DMC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DMC aangegeven. DMC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. DMC heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. DMC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DMC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DMC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (art. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DMC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door DMC in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DMC totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met DMC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door DMC geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DMC veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om DMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DMC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DMC gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens DMC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval DMC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DMC en door DMC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DMC zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
 1. De garanties vermeld in dit artikel zijn uitsluitend gericht op de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Voor de Wederpartij die dit niet betreft gelden onverlet de wettelijke rechten.
 2. De door DMC te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Bij gebruik buiten Europese Economische Ruimte dient de Wederpartij zelf te verifi�ren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DMC kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor nieuwe artikelen voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Met betrekking tot door DMC geleverde werkzaamheden geldt eveneens een garantietermijn van 3 maanden. Voor gebruikte artikelen (zgn. "margeonderdelen)" alsmede consignatieverkopen wordt nadrukkelijk g��n garantie afgegeven. Indien de door DMC verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Bij garagebezoek in verband met garantie is de Wederpartij gehouden zelf in de vervoersbehoefte te voorzien.
 5. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DMC, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DMC geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 7. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan DMC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DMC in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient DMC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij DMC opdracht gegeven heeft, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DMC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van DMC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan DMC te retourneren en de eigendom daarover aan DMC te verschaffen, tenzij DMC anders aangeeft.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DMC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Indien DMC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DMC is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. DMC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DMC toe te rekenen tekortkoming.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DMC toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. DMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien DMC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DMC beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van DMC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DMC en de door DMC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ��n jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij DMC van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment dat DMC de zaken aan de Wederpartij ter beschikking stelt
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen DMC en Wederpartij overeenkomen dat DMC voor het transport zorgt, c.q. de zaken per post aan de Wederpartij verstuurd. Alle risicos van opslag, laden, transport en lossen rusten ook in dat geval op de Wederpartij.
 3. Als bij koop sprake is van inruil en de Wederpartij in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, is dit gebruik voor rekening en risico van de Wederpartij en komen alle kosten voor zijn rekening tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van DMC. Onder deze kosten vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak ook ontstaan, ook die schade die - in het geval van een in te ruilen auto - het gevolg is van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 12. Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart DMC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DMC toerekenbaar is.
 2. Indien DMC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden DMC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DMC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DMC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
 1. DMC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DMC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Persoonsgegevens
 1. Voor elke sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt de bepalingen als opgenomen in dit artikel 14.
 2. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC gebruikt voor het accepteren van een bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten met de Wederpartij, relatiebeheer, het tijdig informeren van de Wederpartij over actuele informatie betreffende DMC, de Wederpartij gepersonaliseerde aanbiedingen doen en managementinformatie. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DMC.
 3. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De persoongegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan een derde.
 4. Indien de Wederpartij geen commerci�le informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat diens gegevens worden gebruikt voor direct mailing activiteiten, kan de Wederpartij dit schriftelijk kenbaar maken aan Delorean Europe, Driebanweg 23, 1607 ML HEM.. DMC zal een dergelijk bezwaar altijd honoreren.
 5. DMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DMC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoorn.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DMC.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Show mobiele versie

5 x WINDOW LIFT SWITCH
1 x SPOILER
63 x SEAL, CAMSHAFT FRT
62 x GSKT RKR CVR CYL 123 LH
1 x SCREW N4
6 x SWITCH, REAR WINDOW DEFROSTER
61 x FRONT WATER PIPE LH
1 x LED WINDOW LIFT SWITCH SET
61 x HOSE CONN
62 x GSKT-RKR CVR CYL 456 RH
66 x PAKKING - ACHTER KEERRING
1 x BOOT, CLUTCH FORK
7 x SWITCH, THERMOTIME
1 x ?O? RING
66 x Bosch OIL FILTER
2 x ECU, LAMBDA (SILVER)
61 x ?O? RING
66 x HEADER BOTTLE CAP
61 x INTAKE MANIFOLD GASKET
61 x STAINLESS WATER TANK
56 x COVER-RKR CYL 456 RH
56 x BOLT-CYLINDER HEAD
56 x SCREW M7
56 x WASHER-SPRING
56 x SCREW-LOCK
56 x SHAFT RET-ROCKER ARM
56 x WASHER-SPRING M7
56 x RETAINER, RKR ARM
56 x BOLT
62 x ROCKER ARM ADJ LOCKNUT
56 x ROCKER ARM SHAFT
56 x GSKT-CYL HEAD-CYL 456
56 x STUD M7
56 x PLUG M36
56 x SPRING-ROCKER ARM
56 x ROCKER ARM
56 x LIFTING EYELET
62 x ADJUST SCREW
56 x ?O? RING SEAL
56 x WASHER-SPRING M8
56 x BOLT M8
56 x PLUG M27
56 x ROCKER INR SUPPORT
56 x NIPPLE
56 x CYL HEAD 123 LH W/VALVES
56 x LIFTING EYELET
56 x VALVE GUIDE
56 x WASHER-SPRING
56 x VALVE GUIDE
56 x END PLATE, RKR/SHFT
56 x SCREW M6
56 x VALVE SPRING RET
56 x VALVE STEM SEAL
56 x CABLE CLIP
56 x F/PUMP BLANKING PLT
56 x INTAKE VALVE ASSY
56 x CAMSHAFT-CYL RH
56 x CAMSHAFT-CYL LH
56 x LIFTING EYELET
99 x STUD M7
56 x SPACER SLEEVE
56 x ?O? RING SEAL
56 x F/PUMP GASKET
57 x GASKET
56 x CYL HEAD ASSY RH - 456
56 x VALVE SPRING
56 x CAMSHAFT THRUST PLT
56 x VALVE KEEPER
55 x TEMPERATURE SWITCH
56 x WASHER
56 x SPACER
56 x EXHAUST VALVE SET
56 x WASHER M7
56 x COVER RKR CYL 123
56 x WASHER M21
56 x GSKT CYL HD-CYL LH
56 x SCREW M7
56 x TMG SPROCKET SCREW
56 x FAST CAMSSHAFT-CYL LH
56 x FAST CAMSHAFT-CYL RH (Core)
62 x REPL OIL COOLER PIPE
61 x SPARK PLUG WIRE BRKT
60 x VACUUM HOSE
60 x SCREW M7
60 x WASHER M7
60 x UPPER THROTTLE CONTROL ASSY
60 x WASHER M6
60 x PLUG
60 x THROTTLE CONTROL
60 x SAFETY CLIP
61 x SEAL TIGHTENING CUP
60 x SCREW M5
60 x SCREW M6
59 x ROD, ASSY THROTTLE
60 x SCREW M7
60 x WASHER M6
60 x SCREW M7
60 x SCREW M7
60 x SCREW M6
60 x PLASTIC CLIP
60 x PLUG
60 x SCREW M6
60 x PLUG
60 x TUBES, THROT/MFLD
60 x QUADRANT RTN SPRING LWR
60 x PLUG 1/8
60 x QUADRANT SPINDLE GUIDE
60 x MIXTURE CONTROL UNIT
60 x NIPPLE
60 x NUT M5
60 x PLATE, CONTROL CABLE
60 x MIX UNIT LWR HSG
60 x LWR HOUSING BRKT RH
60 x LWR HOUSING BRKT LH
60 x HOSE CLAMP
60 x LOCKNUT M8
60 x LEVER
65 x RING SEAL
60 x BUTTERFLY ASSY
60 x CLIP
60 x FITTING, VACUUM
65 x GASKET-MIX CONN UNIT
60 x FITTING, VACUUM
60 x BACK UP RING
60 x GASKET KIT
60 x CIRCLIP
60 x INTAKE MANIFOLD
60 x ?O? RING
59 x STAINLESS CO2 PLUG, REMOVEABLE
60 x QUADRANT RTN SPRING UPR
60 x BOBBIN
60 x BRASS AIR SCREW
60 x GSKT-LWR HSG/T/V
60 x BRACKET PLUG WIRE
58 x SCREW M6
59 x PLUG 3/8
8 x FUEL FILTER PURFLEX
1 x BUSHING, STRG COLUMN
60 x WATER PIPE ENGINE RH
60 x PIPE LH
60 x WATER PIPE REAR LH
99 x COMPLETE SILICONE HOSE KIT
60 x A/T OIL COOLER
59 x STAINLESS CAP RADIATOR
60 x ALUMINIUM 2 ROW RADIATOR
60 x MAIN WATER RAIL RH
60 x PIPE RH
60 x SILICONE HOSE
60 x STAINLESS CLIP, RETAINING
60 x MAIN WATER RAIL LH
59 x RAD SUPT BRACKET RH
59 x WATER BOTTLE CONN
59 x RAD SUPT BRACKET LH
60 x RADIATOR SUP BRACE RH
66 x THERMOSTAT SWITCH (OTTERSTAT)
60 x HOSE CLIP
60 x HOSE, INTERMEDIATE
60 x SILICONE HOSE
60 x HOSE CLIP
60 x WATER PIPE STRAP
99 x SILICONE HOSE 45mm
60 x SILICONE HOSE
60 x CAP, RADIATOR
59 x HOSE
60 x HOSE-RAD CONNECTOR
60 x OIL COOLER CLAMP
60 x PADDING
60 x HOSE CLIP
60 x CLAMP SET SILICONE HOSE KIT
60 x THERM SEALING BUSH
60 x SEAL
60 x HOSE CONNECTOR
60 x SEMS SCREW M5
60 x WASHER M6
60 x NYLOC NUT M5
61 x NYLOC NUT M5
60 x NUT M6
60 x BRACKET
61 x EXTRA LARGE WA M10
60 x SPRING WASHER M6
60 x SPRING WASHER M6
60 x RIVNUT M6
60 x HOSE CLIP
61 x NYLOC NUT M10
60 x SPRING WASHER M8
60 x RAD MOUNTING RUBBER
60 x RESVR. CONN HOSE
61 x SEAL
60 x RADIATOR SUP BRACE LH
60 x BOLT M10
60 x HOSE PUMP CONNECTOR
60 x WATER PIPE BRACKET
60 x BOLT M6
60 x WASHER M5
60 x SCREW M6
60 x SILICONE HOSE
60 x WASHER M10
60 x OIL COOLER SUPT BRKT
60 x FRONT WATER PIPE RH
60 x SCREW M5
61 x SEAL
65 x STAINLESS WATER BOTTLE
60 x BOLT M8
60 x AIR BLEED CONN HOSE
60 x SEAL, RADIATOR CAP
61 x OLIE PIJL STOK
6 x SEAL DOOR, INNER
1 x SCREW M4
60 x GROTE RING M10
60 x ENGINE call for rebuilds
60 x BOUT M8
60 x TAPEIND M10
60 x PAKKING KIT
60 x RING M8
60 x NYLOC MOER M10
60 x PAKKING KIT - CYL 456 RH
60 x PAKKING KIT - CYL 123 LH
60 x MOTOR STEUN KIT
60 x ENGINE call for rebuilds
60 x OLIE SPAT PLAAT
60 x BOUT M7 X 40
60 x DICHTING OLIE PIJL STOK
60 x RING M7
60 x PLUG 25
60 x BOUT M7
60 x PLUG OLIE AFTAP NIET MAGNETISCH
60 x KRUKAS CARTER ONDER gebruikt
60 x VEER RING M8
60 x BOUT M8 x 125
60 x RVS OLIE PIJLSTOK BUIS
60 x OLIE AFTAP PLUG MAGNETISCH
60 x BOUT M8
60 x BOUT M7
60 x AFSTAND BUS OLIEPIJL STOK
60 x OIL PAN
60 x PAKKING OLIE CARTER
60 x VEER RING M7
60 x KOPER RING
62 x PLUG M25
59 x BLANKING PLATE
59 x NEW MADE CHAIN GUIDE
58 x SCREW M7
57 x SCREW M7
58 x SCREW M7
58 x GASKET - TIMING CVR
59 x SPROCKET-CRANKSHAFT
58 x WASHER M7
58 x SPACER
58 x WASHER M7
57 x COVER - TIMING GEAR
58 x SLEEVE
58 x WASHER M6
57 x WASHER SPRING M6
58 x SCREW M6
57 x SEAL - ?O? RING
58 x TIMING PLATE
58 x CHAIN TENSIONER
58 x WASHER
58 x CHAIN TENSIONER GUIDE
58 x CHAIN-STAYS
58 x SPROCKET CAMSHAFT
58 x SCREW
58 x SCREW M7
59 x GASKET BACK WATERPUMP
60 x WATER PUMP ASSEMBLY
60 x COVER-THERMOSTAT WITH BLEED SCREW
60 x WASHER-SPRING M7
60 x HOSE CLAMP
60 x WATER PUMP HOSE
60 x SCREW M7
60 x SCREW M7
60 x HOSE CLAMP
60 x WASHER M7
60 x HEATER PIPE HOSE
60 x HOSE CLAMP
60 x WATER PUMP
60 x SCREW-BLEED
60 x BOLT M8
60 x BACK WATER PUMP
61 x SEAL-?O? RING
61 x GASKET, FLANGE
60 x SILICONE HOSE
60 x WATER Y-PIPE
60 x GASKET THERMOSTAT
60 x M7 SCREW BACK WATERPUMP
60 x WATER PUMP UPR HOSE
65 x SWITCH, THERM VAC
60 x PULLEY PRESS ON
60 x WASHER-SPRING M8
60 x SCREW M7
61 x SWITCH, THERMOTIME
60 x SCREW M7
61 x FLANGE
60 x THERMOSTAT
60 x KAP ACHTER KEERRING KRUKAS
60 x PLUG M18 x 150
60 x TAP EIND M12 x 150 - 12-
60 x SPLIT PEN 16-14
60 x IMBUS BOUT M7 x 25
60 x O RING DICHTING
60 x PLUG M22
60 x KOELVLOEISTOF AFTAP PLUG
60 x OLIE DRUK GEVER
60 x RING M12
60 x KOPER RING
60 x PLUG M12 x 150
60 x VERLOOP - OLIE FILTER
60 x CENTREER BUS
60 x OLIE KEERRING 100 x 13
60 x KOPER RING
60 x PLUG, OLIE KANAAL
60 x VEER RING M7
60 x MOER M12 x 150
60 x SPLIT PEN 8-18
60 x KOPER RING M18
60 x VERLOOP OLIE DRUK GEVER
60 x SCREW M5 X 12
60 x ?R? CLIP
60 x INNER THROTTLE CABLE
59 x GROMMET
59 x WASHER
60 x SPRING, ACCEL PEDAL
59 x LOCKNUT M6
60 x THROTTLE CABLE
60 x BOLT M6
60 x CLEVIS PIN
59 x NYLOC NUT M5
60 x SEAL
60 x WASHER-FELT
60 x LOCKNUT M8
60 x WASHER
59 x COVER, ACCELERATOR PEDAL
60 x PEDAL ASSY, ACCEL
60 x THROTTLE STOP
60 x BUSH
60 x O RING OIL FILLER ASSY
60 x ADAPTOR-AIR CLEANER(USED)
60 x SCREW M6
60 x AIR FILTER ELEMENT
60 x WASHER-SPRING M6
60 x OIL FILLER ASSY
60 x DUCT, TEMP SENSOR
60 x SEAL, AIR INLET DUCT
59 x FLANGE, AIR DUCT
60 x MANIFOLD ASSY BRKT
60 x WASHER M5
60 x ENGINE INL DUCT, AIR(USED)
60 x SCREW M6
60 x HOSE
60 x HOSE CLAMP
60 x WASHER M6
60 x HOSE CLAMP
60 x RIVNUT M6
59 x DUCT, AIR FILTER CLEANER
60 x HOSE
66 x WASHER M4
60 x AIR FILTER ASSEMBLY
60 x DUCT, AIR VALVE
60 x DRAIN PIPE(USED)
60 x VALVE-AIR INLET
65 x BRACKET, SUPT
60 x PERFORMANCE AIR INTAKE
66 x SCREW M4
60 x SCREW M5
61 x EXH MANIF STOVE
70 x SMALL AIRFILTER STICKER
60 x CLIP, FILTER ASSY CASE
60 x GROMMET
60 x EXPANDING FOAM RING SEAL
60 x THERM SEALING BUSH
59 x WATER PIPE REAR RH
60 x SILICONE HOSE-WATER PUMP RH
60 x SCREW M8
59 x SEMS-SCREW M5
60 x RIVNUT M6
60 x WASHER M8
61 x SILICONE HOSE WATER PUMP LH
60 x THERMOSTAT SWITCH (OTTERSTAT)
60 x WASHER M6
60 x SCREW M8
60 x MOUNTING BRACKET
59 x ?P? CLAMP ASSY
60 x BRACKET
60 x HOSE-HEADER TANK CONN
60 x WATER PIPE REAR LH
60 x SCREW M6
61 x NUT M8
60 x SPRING WASHER M6
60 x HOSE-WATER PUMP LH
60 x HOSE-WATER PUMP RH
60 x HOSE CLIP
60 x STAINLESS CLIP, RETAINING
60 x HOOFT LAGER SET
60 x ZUIGERS MET CILINDER KIT
61 x AXIAAL LAGER 2.40mm
60 x ZUIGER VEER SET (6 ZUIGER)
60 x STOCK PISTON /LINNER KIT
61 x AXIAAL LAGER 2.30mm
60 x PAS RING CILINDER BUS
60 x HALVE MAAN
60 x KRUKAS
60 x DRIJFSTANG MOER
60 x DRIJFSTANG LAGER SET
60 x DRIJFSTANG BOUT
61 x AXIAAL LAGER 2.35mm
60 x DRIJSTANG COMPLEET
56 x HEATSHIELD, UNDERBODY
57 x BRACKET-HEATSHIELD
60 x FRONT PIPE
56 x POP RIVET
57 x STUD M10
58 x BOLT M6
57 x EXHAUST PLUG
57 x WASHER-SPRING M7
57 x GASKET
56 x NUT-AERO M10
58 x HEATSHIELD LH
55 x BRACKET, MUFFLER RH (RECOND)CORE
55 x WASHER M10
58 x WASHER-SPRING M6
59 x FULL EXH MANIFOLD GASKET SET
59 x WASHER EXTRA LARGE M6
60 x WASHER M7
58 x SCREW M7
56 x EXH MANIFOLD 456
57 x BOLT M8
57 x WASHER M4
55 x EXH MANIFOLD 123
58 x WASHER-LARGE M6
59 x NUT M7
58 x SCREW M6
56 x WASHER?LARGE M6
59 x BRACKET, MUFFLER LH (RECOND)CORE
56 x RUBBER MOUNTING
56 x COPPER WASHER
59 x WASHER-EXTRA LARGE M6
57 x LOCK WASHER
59 x BRKT, MUFFLER UPR STAINLESS
58 x BOLT M10
58 x STAINLESS HEATSHIELD. MUFFLER
57 x WASHER M6
58 x LATE STYLE EXHAUST TIP, LH
59 x SCREW M6
57 x NYLOC NUT M6
55 x STAINLESS SPORT EXHAUST
59 x STAINLESS CAT TEST PIPE
58 x CAT CONV GASKET
59 x MUFFLER, TAILPIPE
59 x SPORT CATALYTIC CONVERTER EURO III
62 x TIPS, BRUSH SET OF 2
59 x WASHER M8
54 x CLAMP, EXHAUST
55 x WASHER M10
57 x U-BOLT
56 x LATE STYLE EXHAUST TIP, RH
57 x LOCKNUT
57 x WASHER M7
58 x STAINLESS LWR SUPPORT BRACKET, REAR FASCIA
1 x FRONT DISC
7 x COLD START VALVE
60 x OIL PUMP ASSEMBLY
61 x O RING SEAL VITON
60 x SPACER
60 x BOLT M7
59 x OIL PRESSURE SENSOR (LIGHT)
60 x SCREW M7
60 x WASHER M6
60 x WASHER M7
60 x SPACER
60 x SCREW M6
60 x OIL FILTER ADAPTOR
60 x SEALING WASHER
60 x OIL PUMP SPROCKET
60 x KEY OIL PLUG
60 x OIL PUMP STRAINER
60 x OIL PUMP DRIVE CHAIN
60 x OIL PUMP DRIVE SPKT
7 x NYLOC NUT
1 x WIRE, IGN COIL
7 x SPLIT SUPT COLLAR
7 x REAR SPRING INSULATOR new rubber
7 x PIVOT BOLT 12.9
7 x FUEL ACCUMULATOR
7 x REAR SHOCK SET
7 x HOSE CLIP
6 x CTSY LIGHT-ENG BAY
6 x SILICONE GASKET 3MM
1 x DROP GLA DIV CHAN LH
6 x SIX PACK BOSCH FILTERS
1 x DIPSTICK
1 x PAD-RUBBING
6 x FlLTER GASKET
60 x FULL COLOUR WIRING DIAGRAM (A3)
5 x DELOREAN EUROPE FRONT SPRING SET
3 x SEAT COVERS, CAR SET (BLACK)
8 x REMOTE DOOR OPENING SYSTEM
7 x CONVEX MIRROR SET WITH LOGO ON THE BOTTOM
11 x NEW MODEL DELOREAN W/S HEADER
7 x STAINLESS BUMPER LETTERS
6 x DUSTSHIELD
6 x ROTOR
6 x COIL, IGN
5 x INJECTOR CLIP
1 x CARRIER, PW LH
6 x SCREW, LICENSE PLATE BEZEL
6 x STAINLESS SPRING TENSIONER KIT
1 x KNEE PAD, CENTER (GREY)
3 x 90? EQUAL ELBOW
1 x NEW INTERIOR LIGHT, WITH A FREE ADAPTOR, LAMP ASSY,FRT & REAR IN
1 x FUEL PUMP COMBINATION KIT- AFTERMARKET PUMP
6 x BALL STUD
1 x SCREW M8
7 x FUEL TANK SENDING UNIT
1 x SCREW-ADJUSTING
3 x GASKET, COPPER SEAL
6 x HDLMP GAP FINISH RH
2 x FUEL DISTRIBUTOR REBUILT (core)
2 x SCREEN-FUEL PUMP
3 x STAINLESS TUBE-FUEL RTN REAR
1 x NEW ASH TRAY
1 x REAR VIEW MIRROR LH
6 x TRIM PANEL, DOOR LH (GREY)
1 x TRIM, DOOR `B` POST (GREY) RH
1 x LOWER CVR
1 x RED DR LIGHT ASSY
1 x DOOR LATCHES (SET OF FOUR)
1 x UPPER CVR
1 x NEW TRIM PANEL (GREY)
3 x SWIVEL NUT
1 x TRIM, DOOR ?A? POST RH (GREY)
3 x STAINLESS TUBE FUEL RTN FRONT
60 x FLOOR MATS, GREY
7 x VENT TUBE
1 x TRIM, DOOR ?A? POST LH (GREY)
1 x BINNACLE (GREY)RECOVER WITH 100% LEATHER (CORE)
1 x A- POST TRIM (GREY) LH
3 x FUEL LINE
6 x LABEL SET
1 x A-POST TRIM (GREY) RH
1 x SERVO ACCESS COVER KIT
6 x COMPLETE NEW CARPET LIGHT GREY
3 x STAINLESS PIPE, FUEL FEED FRONT
2 x FUEL TANK
7 x STAINLESS SUPPORT RING
2 x STAINLESS FUEL RETURN LINE
2 x OLIVE - BULK RING
7 x SEALING RING
7 x BAFFLE, RETAINER OUTER
2 x ?O? RING, FUEL DISTRIBUTOR
2 x CLAMP, HOSE FUEL LINE
1 x NUT, CAPTIVE SPIRE
7 x BAFFLE, FUEL TANK UPPER AND LOWER
1 x HDLMP GAP FINISH LH
7 x VITON HOSE FUEL RTN LOWER
2 x SWIVEL NUT M14 x 15
6 x ON/OFF SWITCH
1 x CLAMP, METAL
1 x BUSH, RUBBER
1 x PRK BRK CABLE ASSY RH
7 x POLYURETHANE FUEL PUMP COVER SEAL
7 x HOSE-FUEL PICKUP
6 x BLANKING CAP
1 x ESCUTCHEON RH
7 x LABEL: VAC PIPE ROUTE
6 x AIR DEFL PLATE RH
7 x ?O? RING SEAL
1 x CARPET LUGGAGE COMPT
59 x CELEBRATING THE IMPOSSIBLE
59 x MANUAL, TECH INFO
59 x FIRST WORKSHOP MANUAL IN BOOK STYLE
59 x STAINLESS STEEL ILLUSION
54 x DRAIN PLUG SOCKET
55 x WRENCH, JACK
55 x WRENCH, WHEEL NUT
56 x TOOLBAG, JACK
59 x POSTER SIZE A3
59 x SUNSTAR AMEX GOLD 1/18 MODEL
59 x CAR CARE KIT WITH BOX
64 x STAINLESS BRUSH
59 x CAR COVER
64 x LUGGAGE RACK
59 x FLOOR MATS, BLACK
59 x REMOTE KEYLESS ENTRY
59 x NEW MODEL DELOREAN W/S HEADER
59 x WIDE STICKER SET
6 x BUFFER
6 x SEAL
6 x STAINLESS HOOD BUMP STOP SET
6 x OUTER DOOR SEAL. ONE COMPLETE DOOR
1 x BRACKET, AUTOMATIC ANTENNA
1 x NEW MADE HOOD SEAL
1 x HOOD EMBLEM
1 x PRK BRK CABLE ASSY LH
6 x SCREW N8
1 x AERONUT M6
1 x BAT POS CABLE BOOT
6 x BATTERY CVR LOC PLATE
1 x WIPER ARM
1 x NUT M8
1 x PADDING
1 x SCREW M8
1 x POST, ENG COMPT BAT
6 x SCREW M4
1 x POP RIVET WASHER
1 x AERONUT M6
1 x NUT, T
1 x POP RIVET
6 x STRAP COVER RET
7 x NUT, M8 NYLOC
6 x NUT M6, NYLOC
6 x NUT, SPIROL M6
65 x LED
1 x HAZ WRNG SWITCH
6 x INSTRUMENT CLUSTER LED KIT
1 x TORSION BAR RH
6 x BULB
6 x CAPTIVE NUT
17 x LABEL SET
10 x A/C FASCIA DECAL
10 x LABEL: NEG EARTH
10 x DECAL AUTO SHIFT
10 x A/C FASCIA DECAL
10 x LABEL: BATTERY GASES
10 x LABEL: BATTERY ACCESS
10 x LABEL: FANS MAY START
10 x LABEL: JUMP START INSTRUCTIONS
10 x LABEL: COOLANT TANK
10 x LABEL: JACKING INSTRUCTIONS
10 x LABEL: CATALYST - 1981
10 x LABEL: MODULE INTERCHANGE
10 x LABEL: HIGH ALTITUDE
10 x LABEL: AIR FILTER DMC
10 x LABEL: EMISSION CONTROL MANUAL TRANS - 1981 ONLY
10 x LABEL: TIRE PRESSURES
10 x LABEL: UNLEADED FUEL
10 x LABEL: FREON CHARGE/ACU
10 x LABEL: VAC PIPE ROUTE
10 x LABEL: BRAKE FLUID
10 x WIDE STICKER SET
6 x CAP
6 x SPARK PLUG NGK
7 x (core)REBUILT REGULATOR, CONTROL PRESS
2 x HOSE, VACUUM
2 x THERMISTER, IDLE SPEED
1 x INTAKE O-RING KIT
6 x LED TAIL LIGHT SET
6 x RESERVOIR CAP
6 x CAP, DISTRIBUTOR
11 x DELOREAN CAP
10 x HI CLASS POLO: SIZE S
10 x LOOKING INSIDE
6 x A/C EVAPORATOR KIT
1 x NUT, NYLOC 1/2? UNF
60 x ADAPTER, CONDENSER
55 x HOT WATER VALVE
55 x WATER RETURN PIPE
55 x BLEED ADAPTOR
55 x HEATER HOSE
55 x WASHER M7
54 x BLEED HOSE
55 x TIE, CABLE
55 x HEATER HOSE
55 x HOSE CLAMP
54 x CLIP
55 x HEATER HOSE
54 x TIE, CABLE
55 x HOSE, HEATER
55 x HEATER CORE
54 x HOSE CLAMP
56 x SCREW M7
55 x HOSE, HEATER
64 x R134A COMPRESSOR
56 x WASHER SPRING M7
57 x PULLEY-ADJUSTER SET WITH CLIPS AND BEARING
57 x WASHER M7
57 x SCREW M7
57 x SPACER, A/C COMP
57 x CIRCLIP-INTERNAL
57 x SPACER, SHORT IDLER
57 x PULLEY MOUNTING BRKT
56 x BEARING
56 x PULLEY MOUNTING BRKT
57 x PULLEY SPINDLE
57 x NEW MADE CRKSFT PULLEY
56 x SCREW M7
57 x DRIVE BELT, ALT
57 x DRIVE BELT, A/C
56 x NUT M8
56 x LOCKNUT M12
57 x CRKSFT PULLEY NUT
56 x SEAL, O-RING
57 x SPACER, LONG IDLER
57 x SLEEVE, drive axe
56 x WASHER M12
56 x SPACER, IDLE BRACKET
57 x SCREW M8
59 x VACUUM HOSE
59 x TEMPERATURE CON SWITCH
59 x WASHER M8
59 x WASHER M4
59 x VACUUM PIPING
59 x VACUUM HOSE
59 x TANK, A/C VACUUM Used
59 x SERVO, VAC PIPE RUBBER
59 x SPINDLE
59 x TEE-PIECE
59 x SCREW N8
59 x SPIRE NUT
59 x SCREW-COUNTERSUNK N4
59 x SPACER
59 x HOSE SERVO BRAKE
59 x NUT M4
59 x VACUUM HOSE FITTING
59 x NUT, RETAINING
59 x SCREW M4
59 x WASHER SPRING M4
59 x SCREW M4
59 x RDO VENT & SW MT PLT
59 x NUT M4
58 x PIPE, ENG VAC
59 x HOSE, VACUUM
59 x CONNECTOR, BLOWER SWITCH
59 x KNOB
59 x CONNECTOR
58 x MODE CONTROL KNOB
59 x HEATER CABLE
59 x GROMMET
59 x HOSE BRAKE SERVO
59 x MODE CONTROL SWITCH REBUILD KIT
59 x FACE PLATE, DIN RADIO
59 x CHECK VALVE
59 x SCREW N8
59 x CONNECTOR HOSE
59 x EDGING STRIP
59 x SCREW N4
59 x TEE, BRK SERVO VAC
59 x SCREW M3
59 x VACUUM HOSE
59 x VACUUM HOSE
59 x CABLE CLAMP
59 x LIGHT TUBE
59 x FAN SPEED SWITCH
59 x BULB, A/C FASCIA QUAD
58 x A/C FASCIA DECAL
59 x CONNECTOR
59 x ENERGY ABSORBING PAD
59 x 5/16 UNF NYLOC NUT
59 x GROMMET
59 x GROMMET
59 x WASHER M10
59 x BOLT M8
59 x NUT M10
59 x HOSE ACUML-CMPR SPLIT HOSE
59 x HOSE COMPR-COND SPLIT HOSE
59 x BOLT M8
59 x WASHER M8
59 x WASHER-SPRING M8
59 x WASHER-SPRING M10
59 x BOLT M10
59 x SCREW M6
59 x TRIM, PROTECTIVE
59 x ?O? RING SEAL
59 x CABLE TIE
59 x BRACKET MOUNTING
59 x ?O? RING
59 x TIE STRAP
59 x WASHER M6
59 x BRACKET, A/C ACCUM
59 x BRACKET-ACCUM
59 x POP RIVET
59 x A/C ACCUMULATOR NEW STOCK
59 x BRACKET, COMPR HOSE
59 x 3/8" UNF BOLT
59 x ?O? RING SEAL
59 x HARNESS, WIRING HI-PRESS SW
59 x EVAPORATOR CORE
59 x LOW PRESSURE SWITCH
59 x FILLING NIPPELS R134A
59 x HI PRESS CUT-OUT SW
59 x HOSE, CNDSR-EVAP
59 x NYLOC NUT M5
59 x VALVE CORE, SCHRADER
58 x NEW MADE CONDENSOR
59 x NO DRIP TAPE
59 x WASHER-LARGE M5
59 x RET RING
58 x PRESSURE RELIEF VLV
59 x COMPRESSOR O-RING VITON
59 x ORIFICE TUBE
59 x NYLOC NUT M6
59 x COVER, A/C HTR HOSE
59 x SHAFT, LEVER & LINK
59 x ACTUATOR, VACUUM
59 x STRAP
59 x HEATER ASSY
60 x SPIRE FIXING
60 x HOUSING, AIR DIST
59 x SPACER
59 x CLIP
59 x SUPERSEDED BY 101367
59 x VALVE & TRUNNION
59 x CASE, HEATER
58 x CLAMP
60 x LWR VALVE & LINK
59 x SEAL
59 x RET SHAFT CLIP
60 x SHAFT
58 x SUPERSEDED BY 101367
59 x TUBE SEAL
59 x UPR VALVE & LINK
59 x LARGE WASHER M5
59 x POP RIVET WASHER
59 x TEMP VLV HOUSING
59 x SEAL GASKET
59 x VALVE
59 x SUPERSEDED BY 101367
59 x SCREW N8
1 x DIGITAL FAN CONTROL UNIT
1 x AUTOMATIC SERVICE KIT
1 x CYLINDER 56.00
1 x CYLINDER 56.00
1 x TITAINIUM NUT M8
2 x TITANIUM EXHAUST STUD
1 x TITANIUM STUD 51MM
1 x TITANIUM STUD 64MM
1 x TITANIUM STUD 88MM
2 x NEW FUEL SENDER SEALING RING
59 x TERMINAL
58 x MOTOR, FAN
59 x SEAL
59 x UPPER EVAP CASING
59 x LOWER EVAP CASING
59 x MOTOR COOLING TUBE
59 x LARGE WASHER M5
59 x TUBE SEAL
59 x NYLOC NUT M5
59 x RESISTOR
59 x GASKET
59 x BAFFLE
59 x EVAP/BLOWER ASSY
59 x EVAPORATOR CORE
58 x CORE SEAL
6 x CARPET STORAGE LID (GREY)
1 x TRIM PANEL, DOOR LH (BLACK)
1 x COVER
59 x AIR INLET ASSY
58 x GASKET
59 x ACTUATOR
59 x AIR DEFLECTOR, WS
56 x CENTRE CONSOLE VENT
58 x DRAIN TUBE
57 x VALVE ASSY
57 x SCREW N8
58 x AIR INLET
59 x DOOR VENT DUCTING RH
58 x BIG HEAD STUD M6
57 x SCREW N8
59 x ADAPTOR, SUB ASSY
59 x NEW DOOR DUCT SEAL
58 x PLENUM DRAIN TUBE
59 x SUPPORT BRACKET
58 x HEATER OUTLET SEAL
58 x GROMMET
58 x SCREW N6
58 x LARGE WASHER M6
59 x ADAPTER LOWER SEAL
58 x LARGE WASHER M6
58 x WASHER M6
59 x N8 SCREW
58 x DOOR ADAPTOR NO RUBBER
59 x SUPPORT BRACKET
58 x NYLOC NUT M6
58 x ELBOW
58 x PIVOT
58 x ADAPTOR UPPER SEAL
59 x SUPPORT STRAP
58 x DOOR DUCTING
58 x DOOR VENT DUCTING LH
57 x DISTRIBUTOR, AIR
6 x WEATHERSTRIPPING KIT
6 x SEAL CAP
6 x HDLMP GAP FINISH STAINLESS
1 x HEADLAMP HSG ASSY, RH
1 x HEADLAMP HSG ASSY, LH
2 x FIR TREE CONNECTOR
2 x HOSE CLAMP
2 x HOSE-FUEL RTN & FEED
2 x BULK RING
2 x EQUAL TEE PIECE
2 x ADAPTOR INSERT
2 x PIPE CLIP
2 x FUEL FILTER CLAMP
2 x SCREW M4
2 x HOLLOW BOLT
2 x WASHER M4
2 x NYLOC NUT M4
2 x BANJO BOLT
2 x BANJO FITTING SQUARE
2 x FUEL HOSE new STAINLESS Braided fuel line
2 x BANJO BOLT
2 x WASHER-SEALING
2 x EDGE STRIP
1 x 90? STANDARD ELBOW
1 x TUBE NUT (SPECIAL)
1 x TUBE-FUEL FEED REAR STAINLESS
1 x PAD, FUEL FILTER
1 x NYLOC NUT M6
1 x WASHER M6
1 x SCREW M6
1 x FIR TREE INSERT
1 x FLEXIBLE FUEL HOSE
1 x NUT-SWIVEL M16
1 x SPL FIR TREE INSERT
1 x HOSE CLIP
1 x 90? SPECIAL ELBOW
1 x DOUBLE PIPE CLIP
1 x POLYURETHANE FUEL PUMP SEALING RING (BOOT)
1 x HOSE CLAMP
1 x FUEL PUMP - AFTERMARKET
1 x FUEL PUMP BANJO BODY
1 x BANJO BOLT
1 x DOMED (NUT)
1 x HOSE CLAMP
1 x RETAINING CAP
1 x PAD - F/TNK FRONT
1 x PAD - F/TNK BOTTOM
1 x PADDING - F/TNK SIDE
1 x PAD - F/TNK SIDES
1 x PAD - F/TNK REAR
1 x SWIVEL CLIP
1 x PAD, ACCUMULATOR
1 x HOSE CLIP
1 x SECT PIPE SEAL
1 x NUT PLAIN M6
1 x WASHER-SPRING M6
1 x SPRING, RETAINER
1 x EDGE CLIP
1 x HOSE CLAMP
1 x CABLE TIE
1 x HOSE, ACCUM FEED
1 x ACCESS COVER, ACCUMULATOR
1 x HOLLOW BOLT
1 x SEALING WASHER
1 x HOLLOW BOLT
1 x SEALING WASHER
1 x INJECTOR SUPPORT
1 x INJECTOR SEAL
1 x INJECTOR ORIGENAL BOSCH
1 x WASHER M6
1 x BOLT M6
1 x HOSE
1 x MIXTURE CONTROL UNIT
1 x VACUUM DELAY VALVE
1 x O-RING, MIXTURE CONTROL UNIT
1 x SCREW, FUEL DISTRIBUTOR
1 x CO PLUG, REMOVEABLE
1 x 3 PIN CONNECTOR
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 1
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 2
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 3
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 4
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 5
1 x STAINLESS BRAIDED INJECTION PIPE CYL 6
1 x STAINLESS BRAIDED LINE, CONTROL PRESS
1 x STAINLESS BRAIDED LINE, PRIMARY PRESS
2 x STAINLESS BRAIDED FUEL LINES
1 x SCREW M6
1 x SPRING WASHER M6
1 x ?O? RING SEAL
1 x PLASTIC CLIP
1 x PIPE, BYPASS
1 x BOLT M6
1 x SEALING WASHER
1 x SCREWED ADAPTOR
1 x SEALING WASHER
1 x 2 PIN CONNECTOR
1 x SCREW M5
1 x EXTRA LARGE WA M5
1 x NUT M5
1 x NYLOC NUT M5
1 x FREQUENCY VALVE
1 x CLAMP
1 x SCREW M6
1 x SHAKERY WASHER
1 x HOLLOW SCREW
1 x SEALING WASHER
1 x LAMBDA PROBE
1 x FULL TROTTLE MICROSWITCH
1 x SECURING PLATE
1 x SPRING WASHER
1 x SCREW
1 x SPORT CATALYTIC CONVERTER EURO III
1 x GASKET
1 x AERONUT M10
1 x WASHER M10
1 x HEATSHIELD
1 x HEATSHIELD BRKT
1 x AERONUT M6
1 x BOLT M10
1 x SPRING WASHER M10
1 x WASHER M10
1 x 2 PIN CONNECTOR
1 x HOSE, PURGE LINE
1 x HOSE, PURGE SIGNAL
1 x GROMMET
1 x PAD CANISTER SUPPORT
1 x SCREW M6 x 16
1 x SCREW M5X25 BLACK PHHD
1 x HOLLOW BOLT
1 x CAP, BLANKING
1 x CARBON CANISTER
1 x HOSE, CANISTER DRAIN
1 x HOSE-VENT/ROLL VALVE
1 x WASHER M6
1 x SCREW M6 x 20
1 x RIVNUT AL M6
1 x CONNECTOR, HOSE
1 x HOSE, VACUUM
1 x BOLT, HOLLOW
1 x SEAL,WASHER
1 x HOSE, VACUUM
1 x SOLENOID, VACUUM
1 x HOSE, VACUUM ADVANCE
1 x SWITCH, THERM VACUUM
1 x HOSE VALVE TEE PIECE
1 x TEE CONNECTOR
1 x HOSE, ELBOW
1 x CLAMP, HOSE
1 x HOSE-TEE /VAC DELAY
1 x VALVE-VACUUM DELAY
1 x HOSE, VACUUM TEE
1 x HOSE-OIL FILL/AIR CL
1 x CLAMP, HOSE
1 x HOSE-OIL FILL/VALVE
1 x TUBE, CARBON CAN
1 x HOSE-EXP/ROLL OVER
1 x ROLL OVER VALVE
1 x HOSE-ROLL VLV/FUEL Viton
1 x GAS CAP
1 x SEAL, FUEL FILLER
1 x SPRING WASHER M6
1 x PIPE-GAS FILLER
1 x HOSE CLAMP
1 x VENT HOSE-FILLER TANK
1 x BOLT M5
1 x WASHER M5
1 x GROMMET
1 x CLAMP, HOSE
1 x CLAMP, HOSE
1 x GROMMET, DRAIN
1 x KEY BLANK
1 x CAP, BOTTOM
1 x STAINLESS BRAIDED LINE, COLD START, INJ
1 x IDLE SPEED E.C.U.
1 x SCREW M8
1 x WASHER M5
1 x MOUNTING TRAY, LH(used)
1 x BOLT M5
1 x RIVNUT M5
1 x PAD
1 x EDGE CLIP
1 x IDLE/LOW SPEED REGULATOR
1 x BOLT
1 x NUT
1 x SCREW M6
1 x WASHER M6
1 x SCREW M6
1 x LARGE WASHER
1 x GROMMET
1 x SLEEVE
1 x AUXILIARY AIR PIPE
1 x HOSE (MOTOR PIPE)
1 x HOSE CLAMP
1 x HOSE (MOTOR-VALVE)
1 x MICROSWITCH
1 x SCREW
1 x WASHER
1 x BRACKET
1 x SCREW
1 x WASHER
1 x 3 PIN CONNECTOR
1 x O RING HOT START METERING HEAD
1 x THERMO TIME SWITCH CONNECTOR
1 x FUEL CAP WITH LOCK
1,915,431.46EUR
Talen
English Nederlands Français español deutsch Italia