Algemene voorwaarden



Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, alsmede alle geleverde producten en diensten, tussen Delorean Europe, tevens handelend onder de naam DMC Service, hierna te noemen: "DMC", en een Wederpartij waarop DMC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DMC, voor de uitvoering waarvan door DMC derden dienen te worden betrokken.
 3. Door een bestelling te plaatsen of een opdracht aan DMC te geven gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop� of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien ��n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DMC en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van ��n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien DMC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 2. Prijzen, offertes en aanbiedingen, adviezen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van DMC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De aanvaarding van de offerte of aanbieding door de Wederpartij is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. De elektronische aanvaarding van de offerte of aanbieding door de Wederpartij is slechts geldig als deze door DMC is bevestigd.
 5. DMC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De valuta staat bij de prijs vermeld.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DMC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DMC anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht DMC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 9. DMC behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Wederpartij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 10. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van DMC krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Artikel 3. Overeenkomst; levering- en uitvoeringstermijnen, afkoelingsperiode, extra kosten bij niet tijdig retourneren, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 1. Onder overeenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
  • de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto dan wel de onderdelen en toebehoren daarvoor, en/of
  • de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als �werkzaamheden�.
 2. De levering- en uitvoeringstermijnen die door DMC worden vastgesteld, worden bepaald op basis van de omstandigheden die DMC op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die bekend waren toen DMC de levering- of uitvoeringstermijn vaststelde, kan DMC de termijn verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij DMC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DMC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. DMC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. DMC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van DMC. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is DMC gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
 7. Voor bestellingen die de Wederpartij digitaal (via de website van DMC of per e-mail) plaatst bij DMC en die aan de Wederpartij op diens verzoek per post worden opgestuurd geldt dat levering uitsluitend geschiedt bij vooruitbetaling van het volledige notabedrag, inclusief portokosten.
 8. Uitsluitend voor bestellingen die zijn geplaatst door de Wederpartij via de website van DMC voor nieuwe producten, heeft de Wederpartij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de bestelling door of namens de Wederpartij de onderliggende overeenkomst met DMC te ontbinden. De Wederpartij hoeft hiervoor geen reden op te geven. Voor geleverde gebruikte producten (zogenaamde "margeonderdelen") geldt nadrukkelijk dat deze niet kunnen worden geretourneerd. Indien de Wederpartij binnen genoemde zeven dagen de overeenkomst ontbindt, is DMC gerechtigd 20% "restocking charge" bij de Wederpartij in rekening te brengen.
 9. Indien de Wederpartij de overeenkomst ingevolge artikel 3.8 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Wederpartij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan DMC te melden. De Wederpartij dient het geleverde product/ de geleverde producten na overleg met DMC te sturen naar een door DMC vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De Wederpartij dient zelf de kosten van en het risico voor verzenden te dragen. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de Wederpartij het product/ de producten wenst te behouden. DMC stuurt deze producten aan de Wederpartij terug en brengt de gemaakte kosten in rekening bij de Wederpartij.
 10. Indien de Wederpartij reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Wederpartij de overeenkomst met DMC ingevolge artikel 3.8 en 3.9 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal DMC deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat DMC het door de Wederpartij geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Wederpartij terugbetalen onder inhouding van 20% "restocking charge" en door DMC gemaakte verzendkosten. DMC behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Wederpartij (anders dan die van DMC of de leverancier van het product) is beschadigd.
 11. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DMC schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Wederpartij te wijten is of anderszins voor risico van de Wederpartij komt, zal DMC de Wederpartij hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. DMC heeft het recht om de waardemindering van het product als gevolg van deze schade op het aan de Wederpartij terug te betalen bedrag in te houden.
 12. Voor bepaalde onderdelen kunnen extra kosten worden gerekend. Het betreft hier onderdelen die kunnen worden gereviseerd. Voor bepaalde onderdelen zijn deze extra kosten hoog aangezien zij onvervangbaar zijn. Indien dergelijke onderdelen niet worden geretourneerd teneinde te worden gereviseerd zullen deze onderdelen in de toekomst niet langer beschikbaar zijn. Indien de Wederpartij binnen vier (4) weken na factuurdatum van het vervangende onderdeel het vervangen exact gelijke (dus met hetzelfde onderdeelnummer) onderdeel aan DMC retourneert, worden deze extra kosten niet berekend. Bij de factuur is een bon gevoegd waarop de hoogte van de extra kosten voor het niet retourneren staat vermeld. De Wederpartij dient exact dat onderdeel te retourneren dat hij van DMC heeft verkregen, compleet en geassembleerd, zonder vloeistoffen en redelijk schoon. Door het bestellen van dergelijke onderdelen verleent Wederpartij DMC onherroepelijke machtiging om de extra kosten voor het niet binnen de gestelde periode retourneren van de vervangen onderdelen ten laste van de credit card van Wederpartij te brengen.
 13. DMC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 14. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 15. Indien DMC gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DMC ter beschikking heeft gesteld.
 16. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DMC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 17. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DMC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DMC bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van DMC op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 18. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DMC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 19. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DMC gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DMC daardoor direct of indirect ontstaan. Hieronder vallen tevens stallingkosten indien de Wederpartij na kennisneming van de uitvoering van de overeenkomst de auto niet heeft opgehaald binnen de daarvoor afgesproken termijn.
 20. Indien DMC bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is DMC onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet bij benadering of onder voorbehoud is opgegeven.
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan DMC toekomende bevoegdheid of een op DMC rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Indien de prijsstijging het gevolg is van een hogere valutakoers;
  • Indien de prijsverhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera;
  • Indien de prijsverhoging het gevolg is van wijzigingen in fabriek- en/of importeursprijzen;
  • In andere gevallen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 21. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (conform titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken en onder schadeloosstelling van DMC voor de reeds verrichte werkzaamheden, te ontbinden tenzij DMC
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DMC rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. DMC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst DMC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DMC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DMC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DMC kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is DMC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DMC op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien DMC op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, w�l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DMC, zal DMC in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DMC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DMC anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs�ance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DMC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DMC op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
 1. DMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DMC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. DMC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DMC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DMC behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van DMC of van derden
 4. DMC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien DMC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DMC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling, incassokosten en retentierecht
 1. Met uitzondering van digitale bestellingen (zie artikel 3.7 van deze voorwaarden) dient betaling contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan een creditcardbetaling op het tijdstip van levering of bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door DMC aangegeven bankrekeningnummer op het tijdstip van levering.
 2. DMC kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
  • De Wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • De Wederpartij de kosten van eerdere door DMC verrichte werkzaamheden aan diezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • De Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DMC niet of niet geheel voldoet.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling doch met uitzondering van digitale bestellingen (zie artikel 3.7 van deze voorwaarden), dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DMC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DMC aangegeven. DMC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. DMC heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. DMC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DMC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DMC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (art. 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DMC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door DMC in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DMC totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met DMC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door DMC geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DMC veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om DMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DMC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DMC gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens DMC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval DMC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DMC en door DMC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DMC zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
 1. De garanties vermeld in dit artikel zijn uitsluitend gericht op de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Voor de Wederpartij die dit niet betreft gelden onverlet de wettelijke rechten.
 2. De door DMC te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Bij gebruik buiten Europese Economische Ruimte dient de Wederpartij zelf te verifi�ren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DMC kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor nieuwe artikelen voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Met betrekking tot door DMC geleverde werkzaamheden geldt eveneens een garantietermijn van 3 maanden. Voor gebruikte artikelen (zgn. "margeonderdelen)" alsmede consignatieverkopen wordt nadrukkelijk g��n garantie afgegeven. Indien de door DMC verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Bij garagebezoek in verband met garantie is de Wederpartij gehouden zelf in de vervoersbehoefte te voorzien.
 5. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DMC, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DMC geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 7. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan DMC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DMC in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient DMC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij DMC opdracht gegeven heeft, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DMC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van DMC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan DMC te retourneren en de eigendom daarover aan DMC te verschaffen, tenzij DMC anders aangeeft.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DMC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Indien DMC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. DMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DMC is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. DMC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DMC toe te rekenen tekortkoming.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DMC toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. DMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien DMC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DMC beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van DMC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DMC en de door DMC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ��n jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij DMC van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang
 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment dat DMC de zaken aan de Wederpartij ter beschikking stelt
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen DMC en Wederpartij overeenkomen dat DMC voor het transport zorgt, c.q. de zaken per post aan de Wederpartij verstuurd. Alle risicos van opslag, laden, transport en lossen rusten ook in dat geval op de Wederpartij.
 3. Als bij koop sprake is van inruil en de Wederpartij in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, is dit gebruik voor rekening en risico van de Wederpartij en komen alle kosten voor zijn rekening tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van DMC. Onder deze kosten vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak ook ontstaan, ook die schade die - in het geval van een in te ruilen auto - het gevolg is van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 12. Vrijwaring
 1. De Wederpartij vrijwaart DMC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DMC toerekenbaar is.
 2. Indien DMC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden DMC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DMC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DMC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
 1. DMC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DMC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Persoonsgegevens
 1. Voor elke sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt de bepalingen als opgenomen in dit artikel 14.
 2. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC gebruikt voor het accepteren van een bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten met de Wederpartij, relatiebeheer, het tijdig informeren van de Wederpartij over actuele informatie betreffende DMC, de Wederpartij gepersonaliseerde aanbiedingen doen en managementinformatie. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DMC.
 3. De persoonsgegevens van de Wederpartij worden door DMC verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De persoongegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan een derde.
 4. Indien de Wederpartij geen commerci�le informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat diens gegevens worden gebruikt voor direct mailing activiteiten, kan de Wederpartij dit schriftelijk kenbaar maken aan Delorean Europe, Driebanweg 23, 1607 ML HEM.. DMC zal een dergelijk bezwaar altijd honoreren.
 5. DMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DMC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoorn.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DMC.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Show mobiele versie

0 items
Talen
English Nederlands Français español deutsch Italia